Nghiên cứu sàng lọc các chủng nấm Trichoderma phân lập từ đất trồng nghệ vàng (Curcuma longa) tại Hưng Yên trong xử lý bã thải sau chế biến nghệ vàng

Các tác giả

  • Vũ Xuân Tạo*
  • Lê Thu Hương
  • Trần Bảo Trâm, Đào Ngọc Ánh, Lê Thị Hoàng Yến, Đỗ Mai Linh

Từ khóa:

amylase, bã nghệ vàng, cellulase, Curcuma longa, protease, Trichoderma

Tóm tắt

Tình hình trồng và chế biến nghệ vàng (Curcuma longa) đang ngày càng được mở rộng, kéo theo đó là lượng lớn phụ phẩm bã nghệ vàng chưa được xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nấm Trichoderma được coi là nguồn vi sinh vật xử lý phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả do có khả năng sinh tổng hợp nhiều loại enzym ngoại bào cao. Trong nghiên cứu này, 15 chủng nấm Trichoderma được phân lập từ đất trồng nghệ vàng tại tỉnh Hưng Yên, trong đó tuyển chọn được 4 chủng nấm HYT11, HYT12, HYT13 và HYT14 có khả năng sinh tổng hợp cellulase, amylase và protease cao. Dựa trên các đặc điểm hình thái đặc trưng và trình tự gen vùng ITS rDNA, 3 chủng nấm HYT11, HYT12, HYT13 được xác định thuộc loài Trichoderma asperellum, còn HYT14 thuộc loài Trichoderma harzianum. Cả 4 chủng nấm này đều có khả năng sinh trưởng và hình thành bào tử trên cơ chất bã nghệ vàng. Đồng thời, nghiên cứu cũng xác định được điều kiện thích hợp cho sự hình thành bào tử của 4 chủng nấm, bao gồm môi trường dinh dưỡng chứa dịch chiết khoai tây (200 g/l) bổ sung 2% glucose, 1% pepton, 2% agar, nuôi 7 ngày ở 30oC. Như vậy, nghiên cứu đã tuyển chọn được 4 chủng nấm Trichoderma HYT11, HYT12, HYT13 và HYT14 có tiềm năng ứng dụng trong xử lý bã thải sau chế biến nghệ vàng.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).70-75

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Vũ Xuân Tạo*

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Lê Thu Hương

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Bảo Trâm, Đào Ngọc Ánh, Lê Thị Hoàng Yến, Đỗ Mai Linh

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 17/3/2023; ngày chuyển phản biện 22/3/2023; ngày nhận phản biện 17/4/2023; ngày chấp nhận đăng 20/4/2023

Cách trích dẫn

Vũ Xuân Tạo*, Lê Thu Hương, & Trần Bảo Trâm, Đào Ngọc Ánh, Lê Thị Hoàng Yến, Đỗ Mai Linh. (2023). Nghiên cứu sàng lọc các chủng nấm Trichoderma phân lập từ đất trồng nghệ vàng (Curcuma longa) tại Hưng Yên trong xử lý bã thải sau chế biến nghệ vàng. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).70-75

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả