Nghiên cứu điều kiện chế biến nước uống lên men từ mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae RV002

Các tác giả

  • Đoàn Thị Kiều Tiên, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Đặng Thị Hồng Diệu
  • Nguyễn Ngọc Thạnh
  • Huỳnh Thị Ngọc Mi
  • Huỳnh Xuân Phong*

Từ khóa:

Annona muricata L., mãng cầu xiêm, nấm men, nước uống lên men, Saccharomyces cerevisiae

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát điều kiện thích hợp lên men nước mãng cầu xiêm bằng nấm men Saccharomyces cerevisiae RV200 để góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ trái mãng cầu xiêm. Các tỷ lệ pha loãng dịch quả với nước lần lượt là 1:1, 1,5:1 và 2:1 được lựa chọn để khảo sát tỷ lệ pha loãng thích hợp cho quá trình lên men. Bên cạnh đó, các điều kiện lên men như hàm lượng chất khô hoà tan (19, 22 và 25ºBrix), pH (4,0, 4,5 và 5,0), tỷ lệ nấm men (0,01, 0,02 và 0,03% w/v) và thời gian lên men (24, 48 và 72 giờ) cũng được khảo sát cho quy trình lên men nước mãng cầu xiêm. Nghiên cứu đã xác định được nước mãng cầu xiêm với tỷ lệ pha loãng 1,5:1 và lên men ở nhiệt độ thường với các điều kiện thích hợp là pH 4,5, hàm lượng chất khô hòa tan 22ºBrix, tỷ lệ nấm men bổ sung 0,02% với 48 giờ lên men. Sản phẩm sau lên men được đánh giá cảm quan khá với 17,92 điểm theo TCVN 3215-79. Sản phẩm có hàm lượng đường tổng và acid tổng lần lượt là 15,15% và 0,42 g/100 ml, hàm lượng ethanol đạt 5,1% v/v và các chỉ tiêu vi sinh vật đạt theo QCVN 6-2:2010/BYT.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).76-80

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Đoàn Thị Kiều Tiên, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Đặng Thị Hồng Diệu

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Nguyễn Ngọc Thạnh

Trường Đại học Cần Thơ

Huỳnh Thị Ngọc Mi

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Huỳnh Xuân Phong*

Trường Đại học Cần Thơ

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 27/9/2021; ngày chuyển phản biện 30/9/2021; ngày nhận phản biện 25/10/2021; ngày chấp nhận đăng 28/10/2021

Cách trích dẫn

Đoàn Thị Kiều Tiên, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Đặng Thị Hồng Diệu, Nguyễn Ngọc Thạnh, Huỳnh Thị Ngọc Mi, & Huỳnh Xuân Phong*. (2023). Nghiên cứu điều kiện chế biến nước uống lên men từ mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae RV002. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).76-80

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp