Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng

Các tác giả

  • Hà Mạnh Hùng*
  • Trương Việt Hùng

Từ khóa:

dàn thép, phân tích trực tiếp, tiến hóa vi phân, tối ưu

Tóm tắt

Trong bài báo này, các tác giả trình bày cách thiết lập và giải quyết bài toán tối ưu dàn thép chịu các tổ hợp tải trọng khác nhau có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng. Phân tích trực tiếp được sử dụng để xét đến các ứng xử phi tuyến tính, phi đàn hồi của kết cấu. Hàm mục tiêu của bài toán tối ưu là tổng giá thành của công trình được đơn giản hóa như hàm tổng khối lượng. Các điều kiện ràng buộc của bài toán tối ưu gồm các yêu cầu về cường độ, sử dụng và tần số dao động riêng. Thuật toán tiến hóa vi phân được sử dụng để giải bài toán tối ưu đề ra. Dàn thép phẳng 10 thanh được xem xét để minh họa cho nghiên cứu này.

Chỉ số phân loại

2.1

Tiểu sử tác giả

Hà Mạnh Hùng*

Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng

Trương Việt Hùng

Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 17/02/2020; ngày chuyển phản biện: 21/02/2020; ngày nhận phản biện: 27/03/2020; ngày chấp nhận đăng: 10/04/2020

Cách trích dẫn

Hà Mạnh Hùng*, & Trương Việt Hùng. (2020). Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/34

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ