So sánh quá trình thu nhận cao chiết rong nâu Sargassum bằng các phương pháp chiết khác nhau và đánh giá khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Mai*

Từ khóa:

phương pháp DPPH, Sargassum, Soxhlet, sóng siêu âm, Viscozyme L.

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trên hai loại rong nâu Sargassum feldmannii Sargassum polycystum thu từ vùng biển Khánh Hoà và Ninh Thuận. Thu nhận cao chiết từ hai loại rong này bằng ba phương pháp: Soxhlet, sử dụng sóng siêu âm và chiết kết hợp xử lý enzyme Viscozyme L. Kết quả, phương pháp chiết sử dụng sóng siêu âm cho tỉ lệ thu hồi cao chiết là 7,095±0,055% ở S. feldmannii và 8,373±0,122% ở S. polycystum; khả năng bắt gốc tự do DPPH tương ứng là 63,037% và 62,720%. Đối với phương pháp xử lý Viscozyme L thì tỉ lệ thu hồi cao chiết là 7,192±0,213% ở S. feldmannii và 8,020±0,186% ở S. polycystum; khả năng bắt gốc tự do DPPH tương ứng là 61,642% và 62,766%. Hai phương pháp này cho hiệu quả của quá trình chiết cao hơn so với phương pháp Soxhlet, tỉ lệ thu hồi cao chiết là 6,774±0,060% ở S. feldmannii và 6,575±0,413% ở S. polycystum; khả năng bắt gốc tự do DPPH tương ứng là 54,301% và 56,503% so với chất đối chiếu là vitamin C ở cùng nồng độ.

Chỉ số phân loại

2.4

Tiểu sử tác giả

Trần Thị Ngọc Mai*

Viện Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH)

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 22/11/2019; ngày chuyển phản biện: 27/11/2019; ngày nhận phản biện: 31/12/2019; ngày chấp nhận đăng: 10/01/2020

Cách trích dẫn

Trần Thị Ngọc Mai*. (2020). So sánh quá trình thu nhận cao chiết rong nâu Sargassum bằng các phương pháp chiết khác nhau và đánh giá khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/39

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ