Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhân giống cấp 1 tới khả năng hình thành quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

Các tác giả

  • Vũ Hoài Nam*, Ma Thị Trang, Trần Văn Phùng
  • Nguyễn Huy Thuần
  • Dương Văn Cường

Từ khóa:

Cordyceps militaris, môi trường nhân giống cấp 1, nấm Đông trùng hạ thảo, PDA

Tóm tắt

Cordyceps militaris là một loại nấm dược liệu có nhiều tác dụng sinh học quý. Sự hình thành quả thể không ổn định là một rào cản đối với sản xuất ở quy mô công nghiệp. Trong nghiên cứu này, các điều kiện nuôi trồng nấm trên môi trường thạch agar được khảo sát để tìm ra môi trường nhân giống cấp 1 tốt nhất. Kết quả cho thấy, môi trường PDA có bổ sung 10 g/l pepton cho khả năng sinh trưởng tốt nhất: tốc độ tăng trưởng đạt 4,8 mm/ngày, đường kính khuẩn lạc đạt 9,74 cm sau 20 ngày nuôi cấy. Nuôi trồng thử nghiệm trên môi trường nhân tạo thể rắn cho thời gian ăn kín cơ chất 9,12 ngày, thời gian xuất hiện mầm quả thể 15,37 ngày, số lượng đạt 36,51 quả thể/bình, chiều dài trung bình quả thể là 68,24 mm, năng suất sinh học đạt 12,43%.

 

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Vũ Hoài Nam*, Ma Thị Trang, Trần Văn Phùng

Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Huy Thuần

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân

Dương Văn Cường

Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-02-25

Ngày nhận bài: 09/07/2019; ngày chuyển phản biện: 15/07/2019; ngày nhận phản biện: 19/08/2019; ngày chấp nhận đăng: 27/08/2019

Cách trích dẫn

Vũ Hoài Nam*, Ma Thị Trang, Trần Văn Phùng, Nguyễn Huy Thuần, & Dương Văn Cường. (2020). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhân giống cấp 1 tới khả năng hình thành quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(2). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/40

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp