Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetas của lá cây Dây lửa ít gân (Rourea oligophlebia Merr.)

Các tác giả

  • Đinh Ngọc Thức*
  • Lê Nguyễn Thành

Từ khóa:

bis-(2-ethylhexyl) terephthalate, phân lập, Rourea oligophlebia, sitoindoside I, β-sitostenone

Tóm tắt

Cây Dây lửa ít gân có tên khoa học là Rourea oligophlebia Merr. thuộc họ Dây trường điều (Connaraceae). Theo y học cổ truyền, loài Rourea oligophlebia có hoạt tính kháng sinh và được sử dụng để điều trị các trường hợp chảy máu, gãy xương. Cây còn được sử dụng để tăng cường sinh lý. Trong nghiên cứu này, từ dịch chiết ethyl acetat của lá cây đã phân tách và xác định cấu trúc ba hợp chất là β-sitostenone (1), sitoindoside I (2) và bis-(2-ethylhexyl) terephthalate (3). Các hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ loài Dây lửa ít gân cũng như chi Rourea.

Chỉ số phân loại

2.4

Tiểu sử tác giả

Đinh Ngọc Thức*

Trường Đại học Hồng Đức

Lê Nguyễn Thành

 Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 15/11/2019; ngày chuyển phản biện: 19/11/2019; ngày nhận phản biện: 20/12/2019; ngày chấp nhận đăng: 06/01/2020

Cách trích dẫn

Đinh Ngọc Thức*, & Lê Nguyễn Thành. (2020). Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetas của lá cây Dây lửa ít gân (Rourea oligophlebia Merr.) . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/41

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ