Nghiên cứu đánh giá một số tính chất hóa lý của dầu dừa tinh khiết sản xuất bằng công nghệ không gia nhiệt

Các tác giả

  • Nguyễn Trịnh Hoàng Anh*, Nguyễn Phương, Mã Thị Bích Thảo, Bùi Xuân Phương, Phạm Tuấn Đạt, Lê Minh Tùng
  • Nguyễn Mai Dương

Từ khóa:

axít béo, dầu dừa tinh khiết, sắc ký khí ghép khối phổ.

Tóm tắt

Các chỉ tiêu hóa lý đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng dầu dừa tinh khiết (VCO - Virgin Coconut Oil). Trong bài báo này, các chỉ số: độ ẩm, axit béo, chỉ số Peroxit, độ xà phòng hóa, chỉ số Iot… đã được phân tích và sử dụng để đánh giá chất lượng của VCO sản xuất bằng công nghệ không gia nhiệt. Bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ đã xác định được 9 loại axít béo trong mẫu VCO, trong đó tổng axít béo no là 93,55%, tổng axít béo không no một nối đôi là 5,51%, tổng axít béo không no đa nối đôi là 0,94%. Kết quả cho thấy, các chỉ số hóa lý của VCO trong nghiên cứu này nằm trong giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn của Hiệp hội dừa châu Á - Thái Bình Dương (APCC).

 

Chỉ số phân loại

2.8

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh*, Nguyễn Phương, Mã Thị Bích Thảo, Bùi Xuân Phương, Phạm Tuấn Đạt, Lê Minh Tùng

Viện Ứng dụng Công nghệ

Nguyễn Mai Dương

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải xuống

Đã xuất bản

2016-09-25

Ngày nhận bài: 09/11/2015; ngày chuyển phản biện: 12/11/2015; ngày nhận phản biện: 18/12/2015; ngày chấp nhận đăng: 24/12/2015

Cách trích dẫn

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh*, Nguyễn Phương, Mã Thị Bích Thảo, Bùi Xuân Phương, Phạm Tuấn Đạt, Lê Minh Tùng, & Nguyễn Mai Dương. (2016). Nghiên cứu đánh giá một số tính chất hóa lý của dầu dừa tinh khiết sản xuất bằng công nghệ không gia nhiệt. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 58(9). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/425

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả