Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probiotic Lactobacillus acidophilus VTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30l

Các tác giả

  • Đào Thị Lương* , Hà Thị Hằng, Dương Văn Hợp

Từ khóa:

L. acidophilus VTCC 12257, lợi khuẩn, quy mô phòng thí nghiệm và 30 l probiotic, sinh khối

Tóm tắt

Đặc tính probiotic trong điều kiện in vitro của chủng vi khuẩn Lactobacillus acidophilus (L. acidophilus) VTCC 12257 phân lập từ tôm lên men đã được đánh giá dựa vào các đặc điểm sinh học và khả năng chống chịu trong môi trường ruột mô phỏng. Trong nghiên cứu này, chủng VTCC 12257 được nghiên cứu về động học sinh trưởng cho sản xuất sinh khối cao ở quy mô phòng thí nghiệm và trong thiết bị lên men 30 l. Nuôi ở quy mô phòng thí nghiệm, sinh khối cao nhất thu được trên môi trường SPY, nhiệt độ 37oC, pH 6,5, tỷ lệ giống cấy 3%, nguồn cacbon là glucose, nguồn nitơ là hỗn hợp của pepton và cao nấm men, thời gian nuôi 32 giờ, khối lượng tế bào đạt 0,59 g/l. Nuôi trong thiết bị lên men 30 l, sinh khối đạt cao nhất ở tốc độ khuấy 50 v/ph, thời gian lên men 16-24 giờ, đạt 0,72 g/l dưới điều kiện pH được kiểm soát và 0,64 g/l khi pH không kiểm soát. Đây được coi là bước khởi đầu để sản xuất ở quy mô công nghiệp cho vi khuẩn probiotic này.

Chỉ số phân loại

2.8

Tiểu sử tác giả

Đào Thị Lương* , Hà Thị Hằng, Dương Văn Hợp

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 07/01/2020; ngày chuyển phản biện: 10/01/2020; ngày nhận phản biện: 13/02/2020; ngày chấp nhận đăng: 09/03/2020

Cách trích dẫn

Đào Thị Lương* , Hà Thị Hằng, Dương Văn Hợp. (2020). Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probiotic Lactobacillus acidophilus VTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30l . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/47

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ