Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ thấp trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3 để hấp phụ asen trong nước

Các tác giả

  • Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân
  • Đào Thị Phương Thảo**

Từ khóa:

amoniac, asen, than hoạt tính, thủy nhiệt, zirconi

Tóm tắt

Vật liệu hấp phụ Zr(IV) cố định trên than hoạt tính để loại bỏ asen trong nước có diện tích bề mặt riêng lớn (766,922 m2/g), độ bền cao đã được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3. Ảnh hưởng của các điều kiện thủy nhiệt như thời gian, nhiệt độ, nồng độ NH3, hàm lượng Zr(IV) đã được nghiên cứu. Tải trọng hấp phụ lớn nhất của vật liệu là 10,98 mg/g. Các đặc tính của vật liệu được đánh giá bằng các phép đo phổ nhiễu xạ tia X, phân tích nhiệt TGA, phân tích đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ nitơ BET, phương pháp phân tích phổ tán xạ năng lượng EDS.

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào Thị Phương Thảo*

Khoa Hóa Lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tải xuống

Đã xuất bản

2015-06-25

Ngày nhận bài: 27/10/2014; ngày chuyển phản biện: 30/10/2014; ngày nhận phản biện: 25/11/2014; ngày chấp nhận đăng: 01/12/2014

Cách trích dẫn

Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Nội, Phạm Thị Vân, & Đào Thị Phương Thảo*. (2015). Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ thấp trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong môi trường NH3 để hấp phụ asen trong nước. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 57(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/739

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên