Những đổi mới của Nguyễn Minh Châu trong dòng chảy văn học đương đại

Các tác giả

  • Đỗ Hải Ninh*

Từ khóa:

đổi mới, Nguyễn Minh Châu, văn học đương đại.

Tóm tắt

Nguyễn Minh Châu là trường hợp đặc biệt của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XX, với vai trò một người mở đường trong giai đoạn giao thời. Là một trong những nhà văn thành công của thế hệ chống Mỹ nhưng ông đã sớm nhận thấy cần thiết phải thay đổi quan niệm, nhận thức và lối viết, điều đó được thể hiện một cách mạnh mẽ trong các tác phẩm và các tiểu luận. Bài viết nhìn lại những đổi mới của Nguyễn Minh Châu và ý nghĩa của những đổi mới ấy trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại. Không chỉ góp phần mở đường cho quá trình đổi mới, những chuyển động trong hành trình sáng tác của Nguyễn Minh Châu đã phản chiếu chuyển động của văn học trên hành trình đổi mới.

Chỉ số phân loại

5.10

Tiểu sử tác giả

Đỗ Hải Ninh*

Viện Văn học

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-04-25

Ngày nhận bài: 18/02/2020; ngày chuyển phản biện: 24/02/2020; ngày nhận phản biện: 27/03/2020; ngày chấp nhận đăng: 30/03/2020

Cách trích dẫn

Đỗ Hải Ninh*. (2020). Những đổi mới của Nguyễn Minh Châu trong dòng chảy văn học đương đại . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(4). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/79

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn