Đánh giá mối liên quan giữa hình thái phôi nang với bất thường nhiễm sắc thể

Các tác giả

  • Hoàng Minh Ngân
  • Nguyễn Đình Tảo, Triệu Tiến Sang*
  • Nguyễn Trung Nam

Từ khóa:

bất thường nhiễm sắc thể, hình thái, phôi nang, sàng lọc di truyền, thụ tinh trong ống nghiệm

Tóm tắt

Nghiên cứu mối liên quan giữa hình thái phôi nang với bất thường nhiễm sắc thể (NST) được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 953 phôi ngày 5 được làm sàng lọc NST tại Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông từ tháng 2/2018 tới 5/2019 cho thấy, tỷ lệ bất thường NST rất lớn ở phôi nang (bất thường khảm chiếm 56,68%, bất thường số lượng NST là 36,65%, bất thường cấu trúc 6,67%). Số phôi bình thường chiếm đa số ở nhóm phôi phân loại hình thái tốt (69,1%). Tỷ lệ có 1, 2, 3 bất thường tăng dần ở nhóm phôi trung bình và xấu. Nguy cơ bất thường NST tăng lên khi độ giãn rộng (ĐGR) khoang phôi thấp và hình thái lá nuôi, hình thái nụ phôi (ICM) xấu. Với hình thái phôi ngày 5 xếp loại tốt, nguy cơ bất thường NST giảm (p<0,001, OR=0,22, CI95%=0,16-0,29). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối liên quan chặt chẽ giữa hình thái phôi nang với bất thường NST. ĐGR của phôi thấp, hình thái của lá nuôi, ICM và hình thái phôi nang xấu thì tỷ lệ bất thường NST tăng lên.

Chỉ số phân loại

3.2

Tiểu sử tác giả

Hoàng Minh Ngân

Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông

Nguyễn Đình Tảo, Triệu Tiến Sang*

Học viện Quân y

Nguyễn Trung Nam

Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-09-30

Ngày nhận bài 24/3/2020; ngày chuyển phản biện 27/3/2020; ngày nhận phản biện 28/4/2020; ngày chấp nhận đăng 4/5/2020

Cách trích dẫn

Hoàng Minh Ngân, Nguyễn Đình Tảo, Triệu Tiến Sang*, & Nguyễn Trung Nam. (2020). Đánh giá mối liên quan giữa hình thái phôi nang với bất thường nhiễm sắc thể. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(9). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/806

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược