Nghiên cứu đặc điểm hình thái quần thể cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775) ở vùng biển đông nam Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • Nguyễn Phú Hòa*
  • Phan Quỳnh Trâm

Từ khóa:

cá Măng sữa Chanos chanos, đặc điểm hình thái học, kiểu hình “Normal type”, tỷ lệ hình thái học, vùng biển đông nam Việt Nam

Tóm tắt

Để mô tả đặc điểm hình thái học, so sánh và phân nhóm kiểu hình quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã thu thập 200 mẫu cá Măng sữa có chiều dài tiêu chuẩn SL≥200 mm trên khu vực 6 tỉnh/thành phố ven biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó tiến hành phân tích 10 tính trạng chất lượng, 25 tính trạng số lượng và tỷ lệ hình thái học, so sánh dựa trên phương pháp lập bảng và đồ thị phân tán. Với giá trị k=0,02 và 0,0211 cho thấy, quần thể cá Măng sữa ở vùng biển đông nam Việt Nam cùng nguồn gốc phát sinh với quần thể cá Măng sữa Philippines. Kết quả SL/BD là 3,89 (cao hơn so với tỷ lệ tiêu chuẩn là 3,5), thể hiện cơ thể cá có cấu trúc thuôn dài điển hình cho nhóm “Kiểu hình thông thường” (Normal type). Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái cấu tạo ngoài khẳng định, quần thể cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskall, 1977) thuộc nhóm “Kiểu hình thông thường”, được nuôi phổ biến nhất hiện nay.

Chỉ số phân loại

4.5

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Phú Hòa*

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Phan Quỳnh Trâm

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-09-30

Ngày nhận bài 12/6/2020; ngày chuyển phản biện 15/6/2020; ngày nhận phản biện 16/7/2020; ngày chấp nhận đăng 24/7/2020

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phú Hòa*, & Phan Quỳnh Trâm. (2020). Nghiên cứu đặc điểm hình thái quần thể cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775) ở vùng biển đông nam Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(9). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/814

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp