Mức độ định hướng thị trường các sản phẩm nông nghiệp của hộ nghèo khu vực miền núi: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Kon Tum

Các tác giả

  • Nguyễn Tiến Dũng*, Lê Văn Nam, Trần Cao Úy

Từ khóa:

định hướng thị trường, hộ nghèo, Kon Tum, miền núi

Tóm tắt

Sản xuất theo định hướng thị trường có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thu nhập và xoá đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn và miền núi. Khảo sát 73 hộ nghèo tại tỉnh Kon Tum cho thấy tình trạng sản xuất nông nghiệp của các hộ này có mức độ định hướng thị trường thấp (MOI=0,313<0,5) với tỷ lệ sản phẩm trồng trọt được bán ra thị trường là 39% và sản phẩm vật nuôi là 6,4%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 12 yếu tố tác động đến định hướng thị trường của các hộ nghèo, trong đó 6 yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê, xếp theo mức độ quan trọng gồm: giao thông (β=0,372), diện tích đất trồng lúa (β=-0,309), tiếp cận chợ (β=-0,237), diện tích đất trồng màu (β=0,174), trình độ chủ hộ (β=0,121) và sở hữu ti vi (β=0,119). Kết quả này gợi ý một số chính sách trong việc đầu tư nâng cấp hạ tầng về giao thông cho khu vực miền núi, thành lập các đầu mối thu mua nông sản tại chỗ, chuyển đổi cây trồng, phát triển chăn nuôi gia cầm, đồng thời cần hình thành các kênh hỗ trợ nâng cao thông tin thị trường cho người dân.

Chỉ số phân loại

5.2

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Tiến Dũng*, Lê Văn Nam, Trần Cao Úy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-10-30

Ngày nhận bài 12/6/2020; ngày chuyển phản biện 15/6/2020; ngày nhận phản biện 13/7/2020; ngày chấp nhận đăng 21/7/2020

Cách trích dẫn

Nguyễn Tiến Dũng*, Lê Văn Nam, Trần Cao Úy. (2020). Mức độ định hướng thị trường các sản phẩm nông nghiệp của hộ nghèo khu vực miền núi: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Kon Tum. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(10). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/830

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn