Nghiên cứu đánh giá độ phong phú, tương đồng của loài ve sầu (Hemiptera: Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc

Các tác giả

  • Lưu Hoàng Yến*
  • Phạm Hồng Thái
  • Bùi Thu Quỳnh

Từ khóa:

bộ Cánh nửa - Hemiptera, chỉ số đa dạng sinh học, họ Ve sầu - Cicadiae, Tây Bắc, Việt Nam

Tóm tắt

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về các loài ve sầu thuộc họ Cicadidae, nhưng mới dừng lại ở phạm vi đánh giá đa dạng loài của một khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), hay một vườn quốc gia (VQG) thuộc vùng Tây Bắc nước ta, chưa có nghiên cứu tổng thể về đánh giá đa dạng sinh học của các loài ve sầu thuộc họ Cicadidae. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã thu thập, sử dụng các chỉ số đa dạng sinh học để tính toán các chỉ số đa dạng sinh học của họ ve sầu vùng Tây Bắc. Kết quả cho thấy, loài ve sầu trong họ Cicadidae có sự đa dạng cao nhất ở hệ sinh thái (HST) rừng già (RG), giảm dần khi sang HST rừng phục hồi tự nhiên (RPHTN) và thấp nhất ở HST rừng phục hồi nhân tạo (RPHNT). Thành phần loài họ Cicadidae ở đai độ cao trên 1.000 m đa dạng hơn đai độ cao dưới 1.000 m (sự khác nhau có ý nghĩa thống kê). Ở đai độ cao trên 1.600 m, thành phần loài ít, nhưng lại là những loài đặc hữu của vùng Tây Bắc, Việt Nam.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(1).27-31

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Lưu Hoàng Yến*

Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam (FIPI)

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Phạm Hồng Thái

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

Bùi Thu Quỳnh

Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam (FIPI)

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-01-24

Ngày nhận bài 8/11/2021; ngày chuyển phản biện 12/11/2021; ngày nhận phản biện 9/12/2021; ngày chấp nhận đăng 14/12/2021

Cách trích dẫn

Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, & Bùi Thu Quỳnh. (2022). Nghiên cứu đánh giá độ phong phú, tương đồng của loài ve sầu (Hemiptera: Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(1). https://doi.org/10.31276/VJST.64(1).27-31

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên