Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam

Các tác giả

  • Lưu Hoàng Yến*
  • Phạm Hồng Thái
  • Bùi Thu Quỳnh

Từ khóa:

Bộ Cánh nửa - Hemiptera, phân bố loài ve sầu họ Cicadiae, Tây Bắc Việt Nam

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã thu thập được 63 loài, trong đó có 15 loài chỉ ghi nhận có mặt ở Việt Nam và mô tả 2 loài mới cho khoa học; 8 loài chỉ ghi nhận sự phân bố ở vùng Tây Bắc mà không bắt gặp ở khu vực khác, gồm: Eopycna indochinensis (Distant, 1913); Gaeana vitalisi (Distant, 1913), Terpnosia rustica (Distant, 1917), Terpnosia mesonotalis (Distant, 1917), Semia majuscula (Distant, 1917), Karenia hoanglienensis (Pham & Yang, 2012), Huechys tonkinensis (Distant, 1917) và Scieroptera delineata (Distant, 1917). Có thể nói, đây là các loài đặc hữu của vùng Tây Bắc, Việt Nam.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(6).24-27

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Lưu Hoàng Yến*

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam (FIPI)

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Phạm Hồng Thái

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

Bùi Thu Quỳnh

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam (FIPI)

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-06-25

Ngày nhận bài 5/1/2022; ngày chuyển phản biện 10/1/2022; ngày nhận phản biện 8/2/2022; ngày chấp nhận đăng 11/2/2022

Cách trích dẫn

Lưu Hoàng Yến*, Phạm Hồng Thái, & Bùi Thu Quỳnh. (2022). Thành phần, phân bố các loài ve sầu họ Cicadidae (Hemiptera, Cicadidae) ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(6). https://doi.org/10.31276/VJST.64(6).24-27

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên