Nghiên cứu xác định một số thành phần dinh dưỡng và điều kiện tối ưu trích ly siêu âm saponin triterpenoid và tổng phenolic từ nấm Linh chi đen (Ganoderma atrum) ở Nghệ An

Các tác giả

  • Nguyễn Tân Thành*, Đinh Thị Kim Hảo, Nguyễn Đức Diện
  • Nguyễn Thị Minh

Từ khóa:

đáp ứng bề mặt, Ganoderma atrum, saponin triterpenoit, tổng phenolic, trích ly siêu âm

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát một số thành phần hóa học và tối ưu hóa điều kiện trích ly siêu âm hàm lượng saponin triterpenoit và tổng phenolic từ nấm Linh chi đen (Ganoderma atrum) bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM). Bố trí thí nghiệm theo thiết kế Box - Benhken, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được mô hình tối ưu quy trình trích ly hàm lượng saponin triterpenoit (Y1) và tổng phenolic (Y2) với 3 yếu tố là nhiệt độ trích ly (X1), thời gian siêu âm (X2) và công suất siêu âm (X3). Theo mô hình, điều kiện tối ưu hóa quá trình trích ly để thu được hàm lượng saponin triterpenoit và tổng phenolic cao nhất là nhiệt độ 65oC, thời gian siêu âm 83 phút và công suất siêu âm 310 W. Với các thông số này, dịch chiết thu được có hàm lượng saponin triterpenoit là 1,08±0,04% và tổng phenolic là 122,52±0,15 mg GAE/g.

 

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).06-10

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Tân Thành*, Đinh Thị Kim Hảo, Nguyễn Đức Diện

Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường, Trường Đại học Vinh

Nguyễn Thị Minh

Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 15/2/2022; ngày chuyển phản biện 21/2/2022; ngày nhận phản biện 15/3/2022; ngày chấp nhận đăng 21/3/2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Tân Thành*, Đinh Thị Kim Hảo, Nguyễn Đức Diện, & Nguyễn Thị Minh. (2022). Nghiên cứu xác định một số thành phần dinh dưỡng và điều kiện tối ưu trích ly siêu âm saponin triterpenoid và tổng phenolic từ nấm Linh chi đen (Ganoderma atrum) ở Nghệ An. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).06-10

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên