Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam

Các tác giả

  • Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh
  • Vũ Văn Liết

Từ khóa:

chọn lọc đa biến, MGIDI, ngô nếp tím, VNUA191, VNUA261

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm chọn lọc các tổ hợp lai (THL) ngô nếp tím ưu tú chọn tạo tại Việt Nam bằng
phương pháp chọn lọc đa biến bằng chỉ số MGIDI (chỉ số khoảng cách kiểu gen đa tính trạng) dựa trên các tính
trạng sinh trưởng, năng suất, chất lượng phục vụ công nhận lưu hành giống ngô nếp tím mới tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại, đánh giá 25 THL triển vọng với 2 giống đối chứng trong 2 vụ xuân và đông 2021 tại Hà Nội. Kết quả chọn lọc THL ngô nếp tím theo MGIDI trong vụ xuân và đông 2021 xác định được 2 THL triển vọng nhất với MGIDI có tiềm năng thương mại hóa là THL01 (D161 x FP1, đặt tên là VNUA261, MGIDI=1,449 trong vụ xuân và 1,869 trong vụ đông) và THL02 (Q2151 x FP1, đặt tên là VNUA191, MGIDI=1,218 trong vụ xuân và 0,404 trong vụ đông) với thời gian thu bắp tươi VNUA261 70-75 ngày, VNUA191 66-73 ngày; năng suất bắp tươi VNUA261 đạt 12,51-13,85 tấn/ha, VNUA191 đạt 12,24-13,56 tấn/ha; chất lượng ăn tươi tốt, vỏ hạt mỏng (≤60 µm); hàm lượng anthocyanin cao, trong đó VNUA261 đạt 112,93-124,07 mg/100 g hạt khô, VNUA191 đạt 100,33-119,57 mg/100 g hạt khô.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).53-60

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Văn Liết

Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-02-25

Ngày nhận bài 12/9/2022; ngày chuyển phản biện 15/9/2022; ngày nhận phản biện 10/10/2022; ngày chấp nhận đăng 14/10/2022

Cách trích dẫn

Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức*, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, & Vũ Văn Liết. (2023). Chọn lọc các tổ hợp lai ngô nếp tím ưu tú bằng phương pháp chọn lọc đa biến MGIDI tại Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(2). https://doi.org/10.31276/VJST.65(2).53-60

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp