Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản

Các tác giả

  • Phạm Tiến Mạnh*

Từ khóa:

HĐQT, ROA, ROE, trình độ học vấn, tuổi ban lãnh đạo

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng số liệu của 27 công ty trong lĩnh vực bất động sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (bao gồm cả HNX và HOSE), các biến được đưa vào nghiên cứu là các biến liên quan đến lợi nhuận, nhằm xem xét tác động của chúng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) là người nước ngoài có tác động ngược chiều đến tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA); độ tuổi của thành viên ban lãnh đạo có tác động cùng chiều với tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy, cổ tức chi trả của doanh nghiệp có tác động tích cực với cả ROA và ROE, trong khi đòn bẩy tài chính có tác động cùng chiều với ROE. Ngoài ra, nghiên cứu này không tìm thấy mối liên hệ giữa tổng số thành viên trong HĐQT, trình độ học vấn của thành phần ban lãnh đạo, và quy mô công ty đối với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Chỉ số phân loại

5.2

Tiểu sử tác giả

Phạm Tiến Mạnh*

Học viện Ngân hàng

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-04-25

Ngày nhận bài: 12/09/2019; ngày chuyển phản biện: 16/09/2019; ngày nhận phản biện: 15/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 23/10/2019

Cách trích dẫn

Phạm Tiến Mạnh*. (2020). Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(4). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/27

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn