Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm của một số mẫu giống lúa cạn địa phương thu thập tại tỉnh Sơn La

Các tác giả

  • Vì Thị Xuân Thủy*, Lò Thị Mai Thu
  • Vũ Việt Dũng

Từ khóa:

amylase, chịu hạn, lúa, nảy mầm, protease, Sơn La

Tóm tắt

Với cây trồng nói chung, hạn có thể làm giảm tới 70% năng suất, trong khi cây lúa được xếp vào nhóm chịu hạn kém nhất nên ảnh hưởng của hạn càng trở nên nặng nề hơn. Bài báo trình bày kết quả đánh giá một số chỉ tiêu liên quan đến khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm của 5 mẫu giống lúa cạn địa phương thu thập tại tỉnh Sơn La, làm cơ sở cho việc lựa chọn các giống lúa có khả năng chịu hạn tốt, phổ biến vào sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu giống SM2 có khả năng chịu hạn tốt nhất, tiếp đến là các mẫu giống YC, SM1, MS2 và thấp nhất là MS1.

 

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Vì Thị Xuân Thủy*, Lò Thị Mai Thu

Trường Đại học Tây Bắc

Vũ Việt Dũng

Trường Cao đẳng Sơn La

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-02-25

Ngày nhận bài: 25/06/2019; ngày chuyển phản biện: 01/07/2019; ngày nhận phản biện: 05/08/2019; ngày chấp nhận đăng: 19/08/2019

Cách trích dẫn

Vì Thị Xuân Thủy*, Lò Thị Mai Thu, & Vũ Việt Dũng. (2020). Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy mầm của một số mẫu giống lúa cạn địa phương thu thập tại tỉnh Sơn La. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(2). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/38

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp