Ngưỡng mật độ Streptococcus agalactiae gây bệnh Streptococcosis ở cá rô phi (Oreochromis sp.) nuôi ao nước ngọt

Các tác giả

  • Trương Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Yến, Lê Thị Mây
  • Võ Văn Nha
  • Đặng Thị Lụa

Từ khóa:

bệnh Streptococcosis, cá rô phi, mật độ S. agalactiae

Tóm tắt

Cá rô phi (Oreochromis sp.) là một trong những loài nuôi thủy sản chủ lực ở Việt Nam. Trong môi trường nước ngọt, bệnh cá rô phi chịu ảnh hưởng lớn nhất là do Streptococcus agalactiae, song thông tin về ngưỡng mật độ S. agalactiae gây ra ở loài cá này còn nhiều hạn chế. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định ngưỡng mật độ S. agalactiae trong nước gây bệnh Streptococcosis (bệnh xuất huyết) ở cá rô phi nuôi và một số yếu tố môi trường có liên quan như nhiệt độ, DO, pH, NH3, NO2-N. Kết quả cho thấy, cá rô phi bệnh do S. agalactiae có biểu hiện bệnh lý điển hình khi ngưỡng mật độ S. agalactiae trong gan cá và nước ao nuôi dao động lần lượt trong khoảng 1,1x107-2,9x108 cfu/g và 1,0x103-1,2x104 cfu/ml. Cá nhiễm S. agalactiae nhưng không có biểu hiện bệnh lý khi ngưỡng mật độ S. agalactiae trong gan cá và nước dao động trong khoảng 1,3x103-9,6x105 cfu/g và 2,3x101-8,3x101 cfu/ml. Mật độ S. agalactiae trong nước, nhiệt độ, NH3 và pH ảnh hưởng đến mật độ S. agalactiae trong cá. Xác suất bệnh xảy ra lớn nhất là 98,3% khi mật độ S. agalactiae trong nước ≥103 cfu/ml, tiếp đến 71,4% khi nhiệt độ ≥31oC, 25,9% khi NH3>0,1 mg/l, 14,01% khi NO2-N>0,05 mg/l và thấp nhất là 0,07% khi DO<4 mg/l.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(2).54-59

Chỉ số phân loại

4.5

Tiểu sử tác giả

Trương Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Yến, Lê Thị Mây

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Võ Văn Nha

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, 2 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Đặng Thị Lụa

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-02-25

2Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Cách trích dẫn

Trương Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Yến, Lê Thị Mây, Võ Văn Nha, & Đặng Thị Lụa. (2022). Ngưỡng mật độ Streptococcus agalactiae gây bệnh Streptococcosis ở cá rô phi (Oreochromis sp.) nuôi ao nước ngọt. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(2). https://doi.org/10.31276/VJST.64(2).54-59

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp