Đặc điểm sinh học và hoạt tính kháng vi khuẩn gram dương của Microbacterium sp. C21 phân lập từ đất

Các tác giả

  • Nguyễn Mạnh Tuấn*
  • Trương Phúc Hưng, Trần Minh Hằng
  • Trần Văn Tiến

Từ khóa:

hoạt tính kháng khuẩn, Microbacterium, nồng độ ức chế tối thiểu

Tóm tắt

Phần lớn kháng sinh thương mại có nguồn gốc từ Streptomyces. Việc tìm kiếm các nguồn gen tiềm năng mới (không
thuộc Streptomyces) sản sinh hoạt chất kháng khuẩn được đặt ra nhằm ngăn chặn sự kháng thuốc bởi các vi khuẩn
gây bệnh hiện nay. Chủng C21 được phân lập từ đất, khuẩn lạc nhỏ (kích thước 0,8-1,2 mm) trên môi trường Intensive soil extract medium (ISEM). Phân tích trình tự gen 16S rRNA cho thấy, chủng C21 thuộc vi khuẩn khó nuôi cấy và được coi là ứng viên loài mới thuộc chi Microbacterium. Ngoại trừ môi trường R2A, chủng C21 chỉ có khả năng sinh trưởng trong môi trường nghèo dinh dưỡng như NB/3, TSB/10 và R4/10. N-acetylglucosamine, maltose, D-glucose, L-proline, L-rhamnose, inositol, sodium acetate và axit 3-hydroxybutyric là những nguồn cacbon phù hợp cho chủng C21 sinh trưởng. Hoạt chất kháng khuẩn tách chiết từ dịch lên men của chủng C21 có khả năng ức chế ở nồng độ 16 µg/ml đối với Enterococcus faecalis CCARM 5168, 8 µg/ml đối với E. faecalis CCARM 5171, 32 µg/ml đối với E. faecalis CCARM 5024, 64 µg/ml đối với E. faecium CCARM 5025, 32 µg/ml đối với Streptococcus agalactiae CCARM 4504 và 8 µg/ml đối với S. pyogenes CCARM 4520. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về tìm kiếm các hoạt chất kháng khuẩn tiềm năng từ vi khuẩn khó nuôi cấy.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(11).16-21

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Mạnh Tuấn*

Viện Khoa học Sự sống, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trương Phúc Hưng, Trần Minh Hằng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Tiến

Học viện Hành chính Quốc gia

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-11-25

Ngày nhận bài 2/3/2022; ngày chuyển phản biện 7/3/2022; ngày nhận phản biện 31/3/2022; ngày chấp nhận đăng 6/4/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Mạnh Tuấn*, Trương Phúc Hưng, Trần Minh Hằng, & Trần Văn Tiến. (2022). Đặc điểm sinh học và hoạt tính kháng vi khuẩn gram dương của Microbacterium sp. C21 phân lập từ đất. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(11). https://doi.org/10.31276/VJST.64(11).16-21