Xung đột giữa quyền tiếp cận thông tin KH&CN với bảo hộ quyền tác giả tiếp cận dưới giác độ pháp luật

Các tác giả

  • Lê Tùng Sơn*
  • Trần Văn Tiến

Từ khóa:

bảo hộ quyền tác giả, quyền tiếp cận thông tin, sở hữu trí tuệ, thông tin KH&CN

Tóm tắt

Quyền tiếp cận thông tin (TCTT) khoa học và công nghệ (KH&CN) và quyền tác giả (QTG) là hai chế định pháp luật có vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo nền tảng để thực hiện các quyền con người, quyền công dân khác như: học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa tinh thần. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội học tập và nền kinh tế tri thức. Tuy vậy, trên thực tế, qua nghiên cứu về thực trạng pháp luật hiện hành, hai chế định pháp luật này đang có những xung đột nhất định. Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật và nhận diện những xung đột hiện hữu giữa quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG, bài viết đề xuất giải pháp chính sách nhằm khắc phục những xung đột trên.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.63(10).46-51

Chỉ số phân loại

5.5

Tiểu sử tác giả

Lê Tùng Sơn*

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trần Văn Tiến

Học viện Hành chính Quốc gia

Tải xuống

Đã xuất bản

2021-10-25

Ngày nhận bài 26/7/2021; ngày chuyển phản biện 30/7/2021; ngày nhận phản biện 30/8/2021; ngày chấp nhận đăng 7/9/2021

Cách trích dẫn

Lê Tùng Sơn*, & Trần Văn Tiến. (2021). Xung đột giữa quyền tiếp cận thông tin KH&CN với bảo hộ quyền tác giả tiếp cận dưới giác độ pháp luật . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(10). https://doi.org/10.31276/VJST.63(10).46-51

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả