Khảo sát một số đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn Streptomyces diastatochromogenes VNUA27 sử dụng trong kiểm soát nấm bệnh hại cây chuối

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Nguyễn Thị Thu
  • Trần Văn Tuấn
  • Phạm Hồng Hiển
  • Nguyễn Xuân Cảnh*

Từ khóa:

bệnh hại cây chuối, enzym ngoại bào, nấm, phân giải phosphate, siderophore, xạ khuẩn

Tóm tắt

Nhằm mục đích sử dụng chủng xạ khuẩn Streptomyces diastatochromogenes VNUA27 (chủng xạ khuẩn VNUA27)
để sản xuất chế phẩm phòng trừ nấm gây bệnh trên cây chuối, nghiên cứu này tập trung vào xác định khả năng đối
kháng nấm bệnh hại cây chuối và một số đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn VNUA27. Bằng phương pháp đồng
nuôi cấy và khuếch tán đĩa thạch đã xác định được chủng xạ khuẩn VNUA27 có khả năng đối kháng phổ rộng với các
nấm C. musa, C. gloeosporioides A. alternata gây bệnh trên cây chuối với tỷ lệ đối kháng lần lượt là 71,89±3,86%,
60,00±1,24% và 55,38±3,39%. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng xác định chủng xạ khuẩn VNUA27 có khả năng
tổng hợp siderophore, các enzym ngoại bào (cellulase, chitinase, xylanase, pectinase, protease), phân giải phosphate
khó tan và tổng hợp IAA (axit phytohormone indole-3-acetic). Chủng xạ khuẩn VNUA27 có khả năng sinh trưởng,
phát triển tối ưu ở các khoảng chịu đựng tương đối rộng: nhiệt độ 25-37oC, pH 6-11, nồng độ NaCl 0-2% và có khả
năng sử dụng nhiều nguồn cacbon và nitơ khác nhau.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).59-63

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Thanh Mai

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ

Nguyễn Thị Thu

Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trần Văn Tuấn

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phạm Hồng Hiển

Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Xuân Cảnh*

Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 8/2/2023; ngày chuyển phản biện 13/2/2023; ngày nhận phản biện 10/3/2023; ngày chấp nhận đăng 13/3/2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu, Trần Văn Tuấn, Phạm Hồng Hiển, & Nguyễn Xuân Cảnh*. (2023). Khảo sát một số đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn Streptomyces diastatochromogenes VNUA27 sử dụng trong kiểm soát nấm bệnh hại cây chuối. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).59-63

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả