Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công (Cymbidium wenshanense) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

Các tác giả

  • Phạm Phương Thu*
  • Nguyễn Thị Tình
  • Trần Ngọc Hùng
  • Ngô Xuân Bình

Từ khóa:

chất kích thích sinh trưởng, Cymbidium wenshanense, in vitro, môi trường nuôi cấy, tái sinh chồi

Tóm tắt

Nghiên cứu tái sinh chồi địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công (Cymbidium wenshanense) từ hạt được tiến hành bằng nuôi cấy in vitro trong điều kiện nhiệt độ phòng 25oC, ẩm độ 65%, cường độ chiếu sáng 2000 lux, 16 giờ sáng/24 giờ với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy, các chất kích thích sinh trưởng nhóm cytokinin (kinetin, TDZ, BA) và đường sucrose đến khả năng tái sinh của hạt. Kết quả cho thấy, môi trường MS (Murashige và Skoog) giúp hạt nảy mầm tốt (cao nhất 90,54%), cytokinin BA có tác dụng làm tăng khả năng tái sinh chồi (bổ sung 1 mg BA tạo ra được 4,42 chồi/mẫu, chiều dài chồi đạt 3,63 cm, khối lượng tươi đạt 272,67 mg). Ngoài ra, bổ sung đường sucrose vào môi trường nuôi cấy (MS + 1 mg BA/l) cũng đem lại hiệu quả tốt (hàm lượng đường sucrose 5% đạt 4,47 chồi, chiều dài chồi đạt 3,6 cm, khối lượng tươi đạt 315 mg). Đây là kết quả có ý nghĩa thực tiễn trong bảo tồn, khai thác phát triển loài địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công khu vực phía Bắc Việt Nam.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).55-58

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Phạm Phương Thu*

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Tình

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Trần Ngọc Hùng

Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ngô Xuân Bình

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 31/10/2022; ngày chuyển phản biện 3/11/2022; ngày nhận phản biện 23/11/2022; ngày chấp nhận đăng 28/11/2022

Cách trích dẫn

Phạm Phương Thu*, Nguyễn Thị Tình, Trần Ngọc Hùng, & Ngô Xuân Bình. (2023). Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công (Cymbidium wenshanense) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).55-58

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả