Đánh giá khả năng đối kháng của một số giống lúa (Oryza sativa L.) với 3 loại cây cỏ gây hại chính trong ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Văn Vàng
  • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Hồ Lệ Thi*

Từ khóa:

cải bẹ xanh (Brassica juncea), cải xoong (Lepidium sativum), cỏ chác (Fimbristylis miliacea L.), cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis L.), cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv), đối kháng trực tiếp, lúa (Oryza sativa L.)

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng đối kháng trực tiếp của các giống lúa OM (4498, 3536, 5930, 2395, 6976, 7347, 5451 và N406) với cỏ lồng vực nước, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cải bẹ xanh và cải xoong trong điều kiện phòng thí nghiệm. 10 hạt lúa nứt nanh được đặt cho nảy mầm trên đĩa petri trong 48 giờ. Sau đó, 10 hạt cỏ lồng vực nước, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cải bẹ xanh hoặc cải xoong đã ngâm ủ vừa nứt nanh được đưa vào trồng chung xen kẽ với cây lúa mầm trong buồng nuôi cây (25°C, 80-100 μE m-2 s-1) có điều chỉnh 12 giờ sáng tối xen kẽ trong 48 giờ tiếp theo. Phần trăm ức chế chiều dài thân và rễ của các loại cây thử nghiệm khi trồng chung với các giống lúa khác nhau được ghi nhận. Kết quả cho thấy, các giống lúa OM nêu trên đều cho hiệu quả ức chế đối với sự sinh trưởng của các loại cây thử nghiệm ở các mức độ khác nhau. Trong đó, giống OM 5930 ức chế trung bình cao nhất (47,0%) đối với chiều dài thân và rễ của các loại cây thử nghiệm so với các giống lúa còn lại. Cụ thể là cỏ lồng vực nước (28,9 và 40,4%), cỏ đuôi phụng (47,1 và 48,7%), cỏ chác (49,8 và 57,5%), cải bẹ xanh (45,0 và 46,6%), cải xoong (44,8 và 58,3%). Kết quả đã chỉ ra là tất cả các giống lúa thử nghiệm đều ít nhiều có chứa chất đối kháng thực vật, những chất này đã rỉ ra từ rễ cây lúa và gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của hạt mầm các loài cây thử nghiệm bao gồm cỏ lồng vực nước, cỏ đuôi phụng và cỏ chác. Việc nghiên cứu ứng dụng các giống lúa này trong chương trình phòng trừ sinh học các loài cỏ dại trên thông qua hiện tượng đối kháng cỏ trong cây lúa là rất khả thi và hứa hẹn nhiều thành công trong tương lai.

 

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Văn Vàng

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Thị Thùy Trang

Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Hồ Lệ Thi*

Phòng thí nghiệm trung tâm, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-02-25

Ngày nhận bài: 01/01/0001; ngày chuyển phản biện: 01/01/0001; ngày nhận phản biện: 01/01/0001; ngày chấp nhận đăng: 01/01/0001

Cách trích dẫn

Hồ Lệ, N. T. C. T. L. V. V., Nguyễn Thị Thùy Trang, & Hồ Lệ Thi*. (2020). Đánh giá khả năng đối kháng của một số giống lúa (Oryza sativa L.) với 3 loại cây cỏ gây hại chính trong ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(2). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/36

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp