Bài chấp nhận đăng

Nghiên cứu lưu giữ in vitro nguồn gen khoai môn sọ bản địa Colocasia esculenta (L.) Schott

2020-11-02

Vì Thị Xuân Thủy, Vũ Thị Nự, Phayvong Duangngeun, Trần Thị Mừng, Trần Thị Hồng Xuân

Số hiện tại

T. 62 S. 10 (2020): Tập 62 - Số 10 - Tháng 10 năm 2020
					Xem T. 62 S. 10 (2020): Tập 62 - Số 10 - Tháng 10 năm 2020

Tập 62 - Số 10 - Tháng 10 năm 2020

Đã xuất bản: 2020-10-30

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Xem tất cả các số