Thông báo

Hiệu quả của dịch chiết thực vật để kiểm soát nấm Pyricularia grisea gây bệnh đạo ôn trên lúa trong điều kiện in vitro

2020-10-05

Phạm Thị Thu Hà1*, Nguyễn Thị Ngọc Trâm1, Châu Thanh Trúc2, Nguyễn Thị Bảo Trân1, Võ Hoàng Kha2

1Viện Nghiên cứu Di truyền và Chọn giống, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

*Tác giả liên hệ: phamthithuha@tdtu.edu.vn

Đọc thêm về Hiệu quả của dịch chiết thực vật để kiểm soát nấm Pyricularia grisea gây bệnh đạo ôn trên lúa trong điều kiện in vitro

Số hiện tại

T. 62 S. 9 (2020)
					Xem T. 62 S. 9 (2020)
Đã xuất bản: 2020-09-30

Khoa học Y - Dược

Khoa học nông nghiệp

Xem tất cả các số