Đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) trồng ở vùng biển Khánh Hòa

Các tác giả

  • Vũ Thị Mơ
  • Võ Thành Trung, Lê Trọng Nghĩa
  • Hoàng Thanh Tùng, Vũ Quốc Luận, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Đắc Khải, Nguyễn Thị Như Mai, Dương Tấn Nhựt*
  • Phan Minh Thụ
  • Nguyễn Ngọc Lâm

Từ khóa:

dòng rong nâu Payaka, dòng rong nâu Sacol, Kappaphycus striatus, tốc độ tăng trưởng

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, 2 dòng rong nâu PayakaSacol thuộc loài rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) có nguồn gốc từ Philippines sau gần 20 năm di trồng tại vịnh Vân Phong và Cam Ranh (Khánh Hòa) được đánh giá đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan. Kết quả cho thấy, vùng sinh thái đã ảnh hưởng lên sự sinh trưởng (khối lượng, tốc độ tăng trưởng - TĐTT), tỷ lệ tích lũy chất khô), hàm lượng và chất lượng carrageenan (sức đông, độ nhớt) của 2 dòng rong nâu sau 2, 4, 6, 8, 10 và 12 tuần nuôi trồng. Thời gian thu nhận sinh khối tối ưu ở vịnh Vân Phong là 8 tuần và Cam Ranh là 10 tuần. Dòng rong nâu Sacol được nuôi trồng ở vịnh Vân Phong có khối lượng tươi, khô và TĐTT (343,33 g, 42,67 g, 1,30%/ngày) tương đương khối lượng tươi, khô và TĐTT của Payaka được nuôi cùng địa điểm. Tuy nhiên, tỷ lệ tích lũy chất khô (12,45%) và hàm lượng carrageenan (24,50%/w) ở dòng rong nâu Sacol khi được nuôi ở vịnh Vân Phong là cao nhất. TĐTT, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng khi nuôi ở 2 vịnh đều giảm so với trước đây.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).27-33

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Vũ Thị Mơ

Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Võ Thành Trung, Lê Trọng Nghĩa

Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Hoàng Thanh Tùng, Vũ Quốc Luận, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Đắc Khải, Nguyễn Thị Như Mai, Dương Tấn Nhựt*

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Phan Minh Thụ

Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Nguyễn Ngọc Lâm

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 28/10/2021; ngày chuyển phản biện 4/11/2021; ngày nhận phản biện 25/11/2021; ngày chấp nhận đăng 30/11/2021

Cách trích dẫn

Vũ Thị Mơ, Võ Thành Trung, Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Thanh Tùng, Vũ Quốc Luận, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Đắc Khải, Nguyễn Thị Như Mai, Dương Tấn Nhựt*, Phan Minh Thụ, & Nguyễn Ngọc Lâm. (2022). Đặc điểm sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng carrageenan của 2 dòng rong Bắp sú (Kappaphycus striatus) trồng ở vùng biển Khánh Hòa. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).27-33

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên